Projectleiders voor drie initiatieven Kennisarena kabels en leidingen

De eerste projecten in de Kennisarena kabels en leidingen zijn goed op stoom óf al opgeleverd, en daardoor zijn er nieuwe vraagstukken aan het oppervlak gekomen. Zijn dit nou net vraagstukken waar u veel vanaf weet en bent u iemand die partijen kan samenbrengen, complexe materie kan doorgronden en tot concrete, praktische oplossing kan komen? Solliciteer dan naar de rol van projectleider!

Inzicht in geldstromen

Het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra wees uit dat ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen kunnen leiden tot een onevenredige verdeling van kosten en baten tussen die partijen. De denktank Consensus in kosten en baten heeft vervolgens geconstateerd dat het ontbreekt aan een objectief beeld van de (samenhang in) techniek, de instituties en de geldstromen die omgaan in het aan- en verleggen van kabels en leidingen. Pas als er zo’n beeld is, behoort het bereiken van consensus tot de mogelijkheden. Het doel van Inzicht in geldstromen is dan ook een transparant inzicht te bieden in de soorten netten, de regels en verhoudingen, en de geldstromen. Alleen laten zien ‘hoe de euro’s van links naar rechts rollen’ is onvoldoende. Naast de financiële kant is ook het fysieke systeem van verschillende soorten netten (het technische vlak) van belang, evenals de regels, procedures en verhoudingen (het institutionele vlak). Deze drie pijlers maken het beeld compleet.

De projectleider begeleidt een team van rechtenstudenten en studenten van de TU Delft, die allereerst een inventarisatie gaan uitvoeren voor de drie pijlers. Deze werkzaamheden omvatten bureauonderzoek en het afnemen van interviews. De volgende stap is het toevoegen van invloeden, zoals afstemming, en derden, zoals een projectontwikkelaar. De beeldvorming wordt gecreëerd door het omschrijven van verschillende scenario’s waarin kabels en leidingen aan- en verlegd worden. De analyses en scenario’s leveren een rapport op met infographics.

Staalkaarten ondergrondse infra

Door de VNG worden diverse staalkaarten voor het omgevingsplan ontwikkeld. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt. Het project Staalkaarten ondergronds infra heeft tot doel om voor het werkveld ondergrondse infra dergelijke pragmatische middelen te ontwikkelen die gemeenten kunnen gebruiken om hun visies en plannen op het gebied van kabels en leidingen vorm te geven. Dit is namelijk hét moment om ervoor te zorgen dat er over kabels-en-leidingenvraagstukken wordt nagedacht, gezien alle ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de ondergrond een leidend werkveld aan het worden is binnen de ruimtelijke ordening.

Voor effectieve handvatten is het noodzakelijk om aan te sluiten bij de werking van de Omgevingswet. Daarnaast zijn er al veel omgevingsvisies en -plannen geschreven. Daarom wordt als eerste stap informatie verzameld. Vervolgens wordt het wensbeeld van gemeenten geformuleerd, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende groottes en geografische ligging. Door de resultaten uit de twee stappen te combineren, wordt duidelijk welke keuzemogelijkheden en factoren/ontwikkelingen een plaats moeten krijgen en waar (in welk instrument). De informatie leidt tot staalkaarten voor de (strategische) plannen, die gemeenten een concrete menukaart biedt waaruit ze kunnen putten.

Blauwdruk proceslijn richtlijnen en verordeningen

Uit het onderzoek Hulp bij richtlijnen is gebleken dat het niet zozeer de verscheidenheid aan richtlijnen en verordeningen is die een soepel kabels-en-leidingenproject in de weg staat. Er is vooral veel winst te behalen door het proces voorspelbaarder te laten verlopen. De werkgroep heeft daarom een eerste opzet gemaakt voor een uniforme proceslijn waarmee betrokkenen ervoor kunnen zorgen dat de juiste informatie op de juiste momenten bij de juiste partij aanwezig is. Het verder uitwerken van deze opzet is het doel van het project Blauwdruk proceslijn richtlijnen en verordeningen.

Gestart wordt met het inventariseren van de behoeften van gemeenten en netbeheerders (energie, water, telecom) per fase. Daarmee kan de proceslijn worden aangepast en ingevuld. Vervolgens zal de proceslijn worden getoetst bij enkele gemeenten en netbeheerders om na te gaan of het doel wordt bereikt. Voor gemeenten wordt tevens een centraal kader met hoofdzaken en een facultatief kader met gemeente-afhankelijke onderwerpen opgesteld om te helpen bij het uniformeren van hun regelgeving. Dit gebeurt aan de hand van de overeenkomsten die volgen uit de inventarisatie in het project Hulp bij richtlijnen.

De nieuwe projecten zijn onderdeel van de Kennisarena kabels en leidingen, een gezamenlijk werkprogramma van de sector.
>> Lees meer