Vacature voorzitter COB-commissie Degradatie

Er zijn nog veel hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen in tunnelconstructies. Het COB-netwerk heeft drie commissies over urgente civieltechnische onderwerpen, namelijk Voegen, Deformatie en Degradatie. Voor deze laatste commissie is het COB op zoek naar een voorzitter.

De commissie Degradatie richt zich op aspecten zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen. Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de constructie als geheel. De commissie Degradatie neemt onder meer de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van praktijkonderzoek op zich.

Op dit moment bestaat de commissie Degradatie uit elf leden. De positie van voorzitter is vacant. Het COB is op zoek naar een enthousiaste professional met kennis van materiaalgebruik in de tunnelsector. Belangrijke eigenschappen zijn leiderschap, samenwerken, punctualiteit, volhardendheid en assertiviteit.

De taken van de voorzitter bestaan onder meer uit het opleveren van deliverables, goed contact onderhouden met de secretaris, leden van de commissie en het COB-bureau, het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten en het schrijven van eind/tussenrapportages in samenspraak met de secretaris. In principe wordt deelname verwacht aan vijf stuurgroepbijeenkomsten, vier commissiebijeenkomsten en vier SHA-bijeenkomsten.

Belangrijkste taak die voor 31 december 2021 moet worden volbracht, is het afmaken en opleveren van de volgende drie concept-producten:

  • Er is gewerkt aan een foutenboom waarin faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit instrument moet als basis gaan dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes.
    >> Concept januari 2021 (pdf, 450 KB)
  • Daarnaast is een document Material degradation tunnel in ontwikkeling. Hierin worden veelvoorkomende schadebeelden uitgewerkt: wat is de voornaamste oorzaak, welke preventieve maatregelen zijn mogelijk, hoe kan dit type schade worden gemonitord, welke reparatie- en/of onderhoudsmethoden zijn toepasbaar en wat zijn mogelijke consequenties?
    >> Concept januari 2021 (pdf, 7 MB)
  • Als derde product werkt de commissie aan een overzicht waarin voor producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies (NEN-EN 1504-9) wordt aangegeven hoe vaak deze worden toegepast in de Benelux, wat de kosten zijn en hoe houdbaar de oplossing is.
    >> Concept januari 2021 (pdf, 600 KB)

 

De eerste commissie Degradatie in 2018. (Foto: COB)