Gevarieerd leesvoer: deliverables 2021

De oplevering van de voortgangsrapportage eind december 2021 betekende ook de oplevering van véél deliverables. Veel digitalisering, maar ook gedragsanalyses, technische onderzoeken en ruimtelijke ordening.

1

Instrumentarium SHA – fase 1
De scope van een tunnelrenovatie zou beter vast te stellen zijn als monitoringsdata en kennis opgedaan bij eerdere renovaties goed kunnen worden meegenomen. Het COB-netwerk wil hiervoor een kennissysteem ontwikkelen. Dit rapport beschijft de eerste fase van dit project.

2

Expeditie circulaire tunnels
Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat en ProRail willen al in 2030 circulair werken. Het COB-netwerk heeft onderzocht wat dat betekent voor tunnels. In de expeditie is specifiek gekeken naar het ‘oogsten’ van tunneltechnische installaties en het hergebruiken van deze onderdelen.

3

Samen zonder schade
Er zijn allerlei wetten en instrumenten om graafschade te voorkomen, maar nog steeds dalen de schadecijfers niet. In het project Samen zonder schade is onderzoek gedaan naar het gedrag van de stakeholders. Het uiteindelijke doel is de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’.

4

Ontwerpen met algoritmen – fase 2
Algoritmen kunnen helpen om de verschillende ontwikkelingen die impact hebben op de ondergrondse kabels en leidingen beter op elkaar af te stemmen. Het COB-netwerk heeft onderzocht hoe het inpassingsvraagstuk vertaald kan worden naar een algoritme.

5

Visie ontwerpende aannemers
Met name in binnenstedelijk gebied zal de vraag naar en de complexiteit van ondergronds bouwen steeds verder toenemen. In dit document zijn op basis van kennis en ervaring met bouwen in de ondergrond speerpunten geformuleerd om toekomstige bouwprojecten te helpen verbeteren.

6

Van zeecontainer naar VR-brillen
Gedrag blijkt een belangrijke rol te spelen bij nagenoeg alle digitale ontwikkelingen in de tunnelsector. Het COB-netwerk heeft deze rol nader onderzocht: welke (culturele) factoren wegen mee bij het al dan niet overwegen, accepteren en toepassen van digitalisering?

7

Businesscase digitalisering
In de praktijk blijkt er onvoldoende inzicht te zijn in wat investeren in digitale oplossingen oplevert voor de tunnelbeheerder. Deze publicatie met bijbehorende template biedt een stappenplan om een businesscase op te stellen aan de hand van kwalitatieve criteria.

8

Taal/data digitalisering
Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie. Het COB-netwerk wil in 2030 een gemeenschappelijke taal spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data in de tunnelsector. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle levensfasen en aspecten van een tunnel. Dit document beschrijft de eerste bevindingen van de werkgroep.

Ook verschenen

Twee projecten vanuit het platform Geotechniek hebben deliverables opgeleverd die nu online te vinden zijn.

Nut en noodzaak digitalisering
Uit lopende initiatieven is gebleken dat digitalisering in het vakgebied geotechniek kan helpen om de onzekerheden en risico’s die verbonden zijn aan het bouwen in en op de ondergrond te verkleinen. Het rapport van het COB-netwerk laat zien dat er op dit moment met name veel te winnen is door het registreren en inzetten van monitoringsdata.

Digitaliseren trillingen
Het COB-netwerk heeft onderzocht of bestaande prognosemodellen voor trillingen (door trillen of heien van funderingselementen) de potentie hebben om met meer data betere voorspellingen te leveren, waar data dan aan zou moeten voldoen en welke nieuwe technieken er zijn om met meer data voorspellingen te doen.

Aanpak grondonderzoek
Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. Het COB-netwerk heeft op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel een stappenplan gemaakt om deze kennis beter toegankelijk te maken.

9

Concept digitale leeromgeving voor tunnels
De digitale tunneltweeling is in ontwikkeling, (her)gebruik van digitale gegevens is eerder een voorwaarde dan een wens. Het COB-netwerk heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is te komen tot één digitaal platform waarin medewerkers van zowel de beheerorganisatie als de hulpdiensten kunnen trainen en oefenen, waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

10

Advies volwassenheid verificatie en validatie
Binnen de tunnelsector is de volwassenheid voor verificatie en validatie (V&V) nog niet op het gewenste niveau. Uit eerder onderzoek is het advies gekomen om naar het inzetten van volwassenheidsmodellen te kijken; kan daar wellicht een positieve invloed van uitgaan? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.

11

Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder
Steeds meer assets en systemen genereren data. Met een dashboard zou een beheerder deze gegevens kunnen gebruiken bij het inrichten van het assetmanagement. Dit rapport bevat de eerste resultaten van een verkenning naar de behoeften en mogelijkheden.