Bij het COB gebeurt te veel om op te noemen. Op deze pagina presenteren we een aantal highlights. Wilt u meer informatie, denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan een initiatief of heeft u een vraagstuk dat u aan ons wilt voorleggen? Laat het ons dan weten, want samenwerking met het netwerk staat bij ons centraal.

Ordening en ondergrond

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact opnemen met Edith Boonsma: edith.boonsma@cob.nl of 0182 540 660.

Regie op de ondergrond

Na een eerste brainstormsessie in het voorjaar is het onderwerp Regie op de ondergrond nader uitgewerkt tijdens de tweede bijeenkomst van het Platform O&O. Een aparte werkgroep heeft op 4 september jl. met behulp van de gidsmodellen van het ministerie van IenM de ideeën uit de platformbijeenkomst toegepast op project Binckhorst in Den Haag. Zo hebben ze onderzocht wat er in praktijk werkt en wat niet, en waar de knelpunten zitten.

Carrousel

De Carrousel Ondergrond en Ordening draait op volle toeren. In mei was er een inspirerende sessie over businesscases en verdienmodellen, waar de deelnemers aan het denken zijn gezet over het slim financieren van duurzaamheid en relaties leggen naar de ondergrond. In april en juni volgden verdiepende sessies over respectievelijk systeemdenken en handelingsperspectieven. De onderwerpen werden uitvoerig behandeld, met veel ruimte voor discussie en reflectie.

Businesscase voor de ondergrond

Verdienmodellen kwamen niet alleen aan de orde in de Carrousel (zie hierboven), maar ook tijdens een bijeenkomst van het Platform O&O. Een belangrijke conclusie was dat de (verdeling van) kosten en baten van ondergronds bouwen niet altijd helder zijn. Baten zoals een verbeterde leefomgeving zijn bijvoorbeeld niet (direct) in geld uit te drukken. Het COB kijkt nu of we de opbrengsten van een specifiek project zodanig in kaart kunnen brengen dat we ervan kunnen leren voor nieuwe projecten. Dit zou bijvoorbeeld het Souterrain (tramtunnel) in Den Haag kunnen zijn. Bij dit onderzoek werken we onder meer samen met AgentschapNL.

Tunnels en bouwputten

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact opnemen met Brenda Berkhout: brenda.berkhout@cob.nl of 0182 540 660.

Zinkvoegen

Wellicht heeft u de uitvraag voorbij zien komen: we starten dit najaar in samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat een onderzoek naar zinkvoegen. Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. Met het onderzoek willen we dit probleem structureel analyseren en beheersbaar maken. De financiering van de randzaken (begeleiding, faciliteiten) is inmiddels geregeld en op 30 september vindt de startbijeenkomst plaats.

Niet-rijkswegtunnels

COB-ambassadeur Evert Worm heeft de afgelopen maanden onderzocht in hoeverre beheerders van niet-rijkswegtunnels behoefte hebben aan een plek om hun kennis en ervaringen te delen, en of het COB hen hierin kan ondersteunen. Worm heeft onder meer gesproken met gemeenten en de beheerders van de Kiltunnel, de Sluiskiltunnel en de Schipholtunnel. Het COB werkt nu een voorstel uit voor niet- rijkswegtunnel- beheerders en -eigenaren.

Kabels en leidingen

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact opnemen met Richard van Ravesteijn: richard.vanravesteijn@cob.nl of 0182 540 660.

Platformbijeenkomsten

Het Plaform Kabels en Leidingen komt een aantal keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen en opkomende vraagstukken binnen het vakgebied te bespreken. Op 12 september jl. had de bijeenkomst als thema Regeren is vooruitzien: wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen voor de kabelen- leidingeninfrastructuur? De bevindingen leiden mogelijk tot nieuwe initiatieven.

Kabels en leidingen in de grondexploitatie

Deze zomer is het rapport Verdienstelijke netwerken uitgebracht, het eindproduct van het COB/SKB-project Kabels en leidingen in de grondexploitatie. Dit project had als doel inzicht te verschaffen in de kosten die gemoeid zijn met investeringen in energie- en nutsinfrastructuur bij gebieds- en gebouwontwikkeling, inclusief een voldoende inzicht in de dekking van de kosten. De situatie bleek dermate complex, dat er alleen naar de kwalitatieve kant van het vraagstuk is gekeken. Er zijn vijf projecten onderzocht waarbij voor de exploitatie van ondergrondse infrastructuur op verschillende manieren naar samenwerking is gezocht. De rapportage biedt een goed beeld op de omgeving waarin kabel- en leidingvraagstukken zich afspelen.

Samenwerking

Om het netwerk optimaal te bedienen, neemt het COB ook deel aan activiteiten van andere organisaties. Zo is COB-coördinator Richard van Ravesteijn lid van de CROW-werkgroep Uitvoeringsrichtlijnen kabels en leidingen en heeft hij voor het onderzoeksprogramma Better Airport Regions van de TU Delft contact gelegd met netbeheerders.

Veiligheid en veiligheidsbeleving

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact opnemen met Thijs Ruland: thijs.ruland@cob.nl of 0182 540 660.

Afstemming hulpverlening en tunnelvoorzieningen

Tijdens een bijeenkomst van het Platform Veiligheid kwam naar voren dat er nog veel te verbeteren valt in de afstemming tussen de inzet van hulpdiensten bij een tunnelbrand en de beschikbare tunnelvoorzieningen. Een nieuwe COB-werkgroep gaat daarom de mogelijkheden voor optimalisatie onderzoeken. Er is een concept-Plan van Aanpak opgesteld met daarin onder meer een nadere probleemdefinitie en een korte analyse van de mogelijke oorzaken en de potentiële opbrengsten bij verbetering. Voor de verdere uitwerking is de werkgroep op zoek naar financiering.

Inpassing tunnels in stedelijk gebied

Ook het initiatief Inpassing tunnels in stedelijk gebied is voortgekomen uit een sessie van het Platform Veiligheid. Tijdens de platformbijeenkomst werd onder meer gesignaleerd dat er behoefte is aan nadere uitleg van de tunnelwet voor concrete vraagstukken en mogelijk een kader voor de praktische invulling. Tijdens de startbijeenkomst op 2 september jl. zijn de aandachtspunten verder uitgewerkt en is besproken hoe (en welke) onderwerpen het best opgepakt kunnen worden.