Workshop Bewustwording

Het dossier ondergrondse infrastructuur leidt bij projecten veelal tot discussies, kostenoverschrijdingen, vertragingen en negatieve media-aandacht. Regels en richtlijnen zijn er echter genoeg. Het platform Kabels en leidingen wil het anders aanpakken; het is vooral een kwestie van bewustwording. Maar wie spreek je daarvoor aan?

Initiatiefnemers van bouwprojecten krijgen altijd te maken met het aan- of verleggen van kabels en leidingen. De maatschappelijke en economische waarden van deze infrastructuur is groot, wat betekent dat hun functies te allen tijde gewaarborgd moeten blijven en dat ruimte gereserveerd moet worden voor toekomstige ondergrondse infrastructuur. In de praktijk verloopt het kabel- en leidingwerk van een project echter vaak moeizaam, ondanks allerhande regelingen en overlegstructuren.

Uit bijeenkomsten van het platform Kabels en Leidingen, het Diner van de Ondergrond en de G23 Netwerkdag in 2012 kwamen de volgende oorzaken naar voren:

Men is zich vaak niet bewust van de aanwezigheid van kabels en leidingen, de complexiteit daarvan en de impact die het kan hebben.
Het ontbreekt aan een goede visie: hoe wil men omgaan met de aanwezige en nieuw aan te leggen kabels en leidingen in een project?
Kabels en leidingen worden te laat geïntegreerd in een project, bijvoorbeeld pas in de ontwerp- of uitvoeringsfase.
Er is een veelheid aan betrokken partijen, met verschillende belangen, culturen en expertisevelden.

Het platform Kabels en leidingen wil deze oorzaken gaan aanpakken en de eerste vraag hierbij is: bij wie moet je zijn? Systeemmanager, projectdirecteur, stedenbouwkundige, vastgoedontwikkelaar, hoofd grondbedrijf, wethouder, coördinator kabels en leidingen? Met een workshop wil het platform dit helder krijgen.

COB-congres 2012

Op het COB-congres 2012 hielden Richard van Ravesteijn en Sjaak Verburg, respectievelijk coördinator en ambassadeur Kabels en leidingen bij het COB, een eerste inventarisatie voor een workshop (zie slides hiernaast). “We wilden van het netwerk weten wie volgens hen bewust gemaakt moet worden van de kabels- en leidingenproblematiek. Wij dachten dat dat de niet-specialisten zouden zijn, dus meer de bestuurders en beleidsmedewerkers, en dat werd bevestigd”, aldus Van Ravesteijn.

“De reacties in de zaal gaven aan dat het voor hen soms lastig is de juiste informatie te vinden. Het vroeger benoemen van vraagstukken is een belangrijk aandachtspunt, waarbij mogelijk een rol is weggelegd voor toezichthoudende instanties. Ook zou er gewerkt kunnen worden aan het zichtbaar maken van de problematiek en de kwaliteit van projectmanagement. Dit zijn voor ons goede aanknopingspunten voor een workshop.”

Gezamenlijke sessie

De workshop zou kunnen bestaan uit een ochtend- en middagsessie. De ochtend staat dan in het teken van het probleem (waarom wordt het probleem niet herkend en onderkend), de analyse en het ontwikkelen van een visie. Vervolgens kunnen de deelnemers in de middagsessie oplossingsrichtingen formuleren en deze zo mogelijk uitwerken tot actiepunten. De workshop is zowel interessant voor beleidsmakers/bestuurders als deskundigen met een meer operationele visie op de kabel- en leidingenproblematiek. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Richard van Ravesteijn: richard.vanravesteijn@cob.nl.

In november 2014 heeft er een sessie plaatsgevonden in samenwerking met het platform Ordening en ondergrond. Tijdens deze bijeenkomst werden twee groepen bijeengebracht: de mensen die al slim omgaan met de ondergrond, en de mensen die zich nog niet bewust zijn van de kansen.
>> Lees meer over Kanskenners en kanshebbers