Civiel anders (ver)bouwen

In de komende tien jaar moeten meer dan dertig tunnels worden gerenoveerd. Binnen de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen van het Tunnelprogramma wordt onderzocht hoe die renovaties met minder hinder en meer waarde op civieltechnisch vlak uitgevoerd kunnen worden.

Voorspelbaar onderhoud uitvoeren is nog toekomstmuziek. Datzelfde geldt voor het betrouwbaar vaststellen van de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door gezamenlijk een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren. Dat meer dan dertig tunnels in Nederland en België voor 2030 gerenoveerd moeten zijn, biedt een uniek momentum om samen over projecten heen te leren en kennis te delen. Deze enorme opgave biedt de gelegenheid het benodigde onderzoek tunnel voor tunnel in kleine stukjes op te knippen, de resultaten mee te nemen en praktijkervaring stapsgewijs uit te bouwen. De belangrijkste kennishiaten zijn op deze manier naar verwachting voor 2030 op te lossen.

Hiertoe dient de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen. In deze lijn worden allereerst te renoveren tunnels geanalyseerd en (kennis)hiaten in data opgespoord. Dit gebeurt in de Structural health analyse, die bij zo’n twintig tunnel wordt uitgevoerd. Met behulp van de Civieltechnische commissies wordt bruikbare data verzameld, ontsloten, geïnterpreteerd en geborgd. Deze borging vindt plaats in het Knowledge retainment system (instrumentarium), dat wordt ontwikkeld door TNO en Deltares. De informatie uit dit kennisborgingsysteem kan worden gebruikt door wetenschappelijke studenten in hun civieltechnisch afstudeer- of promotieonderzoek. Zo ontstaan wetenschappelijke inbedding. 

Structural health analysis (SHA)

Een SHA is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken om de tunnelbeheerder inzicht te geven in de civieltechnische staat van zijn tunnel.

Civieltechnische commissies

De experts uit de vijf Civieltechnische commissies van het COB kijken langs de zijlijn mee met de SHA’s. Zij beoordelen de, in projecten verzamelde, tunneldata op (kennis)hiaten. Tevens zorgen zij voor een blijvende organisatie van de data.

Knowledge retainment system

De in de SHA’s verzamelde data wordt geborgd in het Knowledge retainment system (instrumentarium). Dit wordt ontwikkeld door TNO en Deltares. Dankzij deze borging blijft kennis ook voor toekomstige projecten toegankelijk.

 

Wetenschappelijke inbedding 

De informatie uit het kennisborgingsysteem Knowledge Retainment System kan door wetenschappelijke studenten worden gebruikt in hun civieltechnisch afstudeer- of promotieonderzoek.

Afgeronde projecten

Ken je tunnel

Als we de tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom is er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken.

Risico’s in kaart

Op basis van de ervaringen die zijn (en worden) opgedaan bij renovatieprojecten en op basis van de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat is het COB-netwerk gekomen tot een risicochecklist voor tunnelrenovatie en beheer en onderhoud.

Hinderarm renoveren

Het COB-netwerk heeft een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s ontwikkeld om tunnelrenovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid, tegen aanvaardbare kosten.