Digitalisering

Lunchlezingen

Dit najaar zijn er nieuwe uitzendingen van COB-tv te zien. In een reeks van vier worden de meest recente deliverables uit de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma gepresenteerd.

De eerste aflevering van COB-tv was op 7 november 2022 en stond in het teken van het project Dashboard voor de tunnelbeheerder.
De tweede uitzending was op 21 november 2022 en ging over Data ontsluiten en delen.
>> Bekijk de uitzendingen terug op COB-tv of op de betreffende projectpagina.

De derde aflevering staat gepland op 5 december 2022, dan staat Taal/data centraal en op 19 december 2022 is de vierde uitzending. Dan wordt Aantoonbaar veilig meten en beslissen besproken.

Wilt u fysiek of digitaal aanwezig zijn bij een van de uitzendingen? Stuur dan het online aanmeldformulier in, dan ontvangt u een persoonlijke, vrijblijvende uitnodiging.
>> Online aanmeldformulier

Digitalisering omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.

Elk tunnelproject gebruikt een combinatie van digitale instrumenten en heeft een eigen digitale strategie om sneller, slimmer, met minder hinder te bouwen of te renoveren en de tunnel sneller open te krijgen. Natuurlijk komt deze ontwikkeling met allerlei obstakels: er zijn hiaten in kennis, tussen projectfasen, tussen de eisen van verschillende belanghebbenden en in randvoorwaarden en het systeem zelf. Deze hiaten kunnen de markt en opdrachtgevers voor een groot deel los van elkaar oplossen, maar er zijn puzzels waarvoor je elkaar nodig hebt, vragen die je buiten de projecten om wilt beantwoorden en opgaven die een langere adem vergen dan een individueel project heeft. Het COB ziet het als haar taak om in dit proces te helpen, te stimuleren, te etaleren, te toetsen en te informeren. Want alle belanghebbenden zijn het erover eens dat de digitalisering van elk aspect van tunnels enorme potentie heeft.

Op weg naar 2030

In de ontwikkellijn Digitalisering (aanvankelijk: Digitale tunneltweeling) van het tunnelprogramma is tot 2020 vooral gewerkt aan verheldering van begrippen. Vervolgens zijn er doelen voor 2030 geformuleerd en is er een bijbehorend programma vormgegeven. Sommige projecten zijn direct gestart, andere volgen in de komende jaren.

Lopende trajecten

Kennisbasis: randvoorwaarden succesvol digitaliseren

Het eerste werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die voor alle andere projecten van belang is, zoals op het gebied van cultuur en kosten-baten (businesscase).

V&V-bibliotheek

In het eerste tunnelprogramma is een digitaal groeiboek opgeleverd rondom digitaal aantonen. Het doel is dit groeiboek te verrijken met ervaringen vanuit de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek.

Proof-of-concept leeromgeving

Er wordt op allerlei plekken geëxperimenteerd met digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken of één platform voor training en oefening mogelijk is.

Afgeronde projecten

Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen.

Volwassenheidsmodel V&V

Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van het V&V-proces in zowel de project- als exploitatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk te liggen op de ontwikkeling en controle van de kwaliteit, waardoor beter gewogen afwegingen mogelijk zijn tussen kwaliteit, tijd en geld in een project.

Ken je tunnel (digitaal)

Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Het COB-netwerk heeft daarom een handreiking ‘Ken je tunnel’ ontwikkeld. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre dit handboek digitaal en/of geautomatiseerd samengesteld kan worden.

Dashboard

Steeds meer assets en systemen genereren data. Op dit moment wordt deze gegevens onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem is dat data niet wordt gecombineerd. In dit project wordt onderzocht wat een beheerder op een dashboard nodig heeft en hoe andere sectoren dit aanpakken.

Data ontsluiten en delen

Op basis van beschikbare data kunnen metrieken worden opgesteld. Metrieken zijn kengetallen die worden verzameld gedurende een project. Door het toepassen van metrieken kan de tunnelsector kennis borgen en leren van het verleden.

Digitaal aantonen

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.

Virtueel OTO

Op basis van ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders heeft het COB-netwerk de ontwikkeling kaart gebracht van digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) in te richten.