(Scroll down for English)

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is bijzonder praktisch van aard. Voor sommige opgaven is echter ook fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB mee aan het programma Future proof tunnels waarin onderzoeksprojecten zijn geformuleerd die zorgen voor de wetenschappelijke basis.

Het doel van het onderzoeksprogramma Future proof tunnels (pdf) is om tunneleigenaren een set instrumenten te bieden waarmee ze rationele en kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen voor het onderhoud en de renovatie van tunnels en veiligheidssystemen. Ontwikkelingen in sensortechnologieën, IoT en data-analyse bieden unieke kansen om tunnels ‘intelligent’ te maken, waardoor ze realtime updates kunnen geven over hun status en de prestaties van componenten en de veiligheid van het systeem. Om deze technieken toe te passen, moet de sector meer inzicht krijgen in de mechanismen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën implementeren om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de beoordeling en renovaties van bestaande tunnels als bij de aanleg van nieuwe tunnels.

PDEng Tunnels

De tunnelsector wordt geconfronteerd met uitdagingen als klimaatverandering, verouderende infrastructuur, een snelle ontwikkeling van technologie en toenemende vraag naar mobiliteit. Hiervoor is dringend behoefte aan jonge professionals die de sector een innovatieve boost geven. In Future proof tunnels is veel ruimte voor professionals om door te leren op wetenschappelijk niveau. PDEng Tunnels, een nieuw tweejarige PDEng-programma van de TU Delft en het COB, biedt een startpunt van een wetenschappelijke verdiepingsslag als ontwerper of technisch expert in de tunnelsector. Na succesvolle afronding van het programma ontvangen deelnemers de graad Professional doctorate in engineering (PDEng).

De eerste PDEng’ers zijn van start gegaan.

Becoming a PDEng Tunnels or PhD?

If you are interested in becoming a PDEng or PhD in the COB tunnel programme please check out the links below:

>> Read more about the programme PDEng Tunnels. (NOTE: page is in Dutch)
>> Information flyer in English(pdf, 3MB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Eerste uitvoeringsproject wordt opgestart, bestaande uit twee of drie PhD’s en meerdere PDEngs. Tevens jaarlijkse verantwoording in-kind bijdrage t.b.v. TKI-acceptatie.

Q4 2026
2

Verkenning tweede inzetproject.

Q1 2023

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Onderzoeksplan eerste fase Future proof tunnels voltooid en bij TKI ingediend.

1

Raamcontract COB-TUD voor PhD en PDEng posities opgesteld.

1

PDEng track Subsurface engineering and construction bij TU Delft goedgekeurd.

1

Afstemming rol stuurgroep en adviesraad, toezichtstructuur op wetenschappelijk en praktijkprogramma (tunnelprogramma) afgerond.

1

PDEng project M. v.d. Heijden loopt, opzet andere PDEng-projecten wordt besproken.

1

In onderstaand schema is de samenhang weergegeven tussen de projecten van het COB-tunnelprogramma en de onderzoeksprojecten in Future proof tunnels.
>> Bekijk schema als pdf (150 KB)

IN ENGLISH:

The tunnel programme of the COB network is particularly practical in nature. However, some challenges also require fundamental knowledge. That is why the COB is participating in the Future proof tunnels research programme, in which research projects have been formulated that provide the scientific basis.

The overarching goal of the Future proof tunnels programme (pdf) is to provide tunnel owners with a set of tools to allow them to make rational and cost-effective decisions related to maintenance and renovation of the structural parts and safety systems. Advances in sensor technologies, IoT and data analytics offer unique opportunities to make tunnels intelligent, allowing them to provide real-time updates on the condition and (resulting) performance of components and the safety of the system. In order to apply these techniques, we must understand the mechanisms controlling the reliability, availability and safety level of our tunnels and implement technologies to gather all relevant data to allow optimal maintenance planning. Application is foreseen in both the assessment and renovation of existing tunnels as well as in the construction of new tunnels.

The diagram below shows how the projects of the COB tunnel programme and the research projects of Future proof tunnels relate to each other.