Verdiepend onderzoek tunnelopgave

Het COB heeft een inventarisatie gemaakt van de renovatie-opgave waar de tunnelsector voor staat. Zitten opdrachtgevers elkaar straks in de weg, omdat iedereen dezelfde expertise op hetzelfde moment nodig heeft? Over hoeveel uren werk op welk moment hebben we het eigenlijk? Vervolgens is de vraag wat de opgave betekent voor de manier waarop aanbestedingen en voorbereidingen moeten worden ingericht en hoe het werk moet worden uitgevoerd.

Uit de inventarisatie blijkt dat er in de komende tien jaar inderdaad een forse stroom aan werk op de markt gezet wordt en dat voor bepaalde groepen (ingenieursbureaus, aannemers, specialisten, software-engineers, etc.) de piekbelasting waarschijnlijk dus enorm wordt. Het resultaat van de eerste inventarisatie is terug te vinden op www.cob.nl/tunneloverzicht.

Stakeholders vanuit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, ProRail, RWS Tunnelbeheerorganisatie, het Programma Tunnels Zuid-Holland (PTZ) en de Tunnel Organisatie Vlaanderen (TOV) geven aan behoefte te hebben aan nadere duiding en verdieping van deze inventarisatie. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en aanbod? Welke knelpunten zijn er te verwachten? Gaat het om een piek of blijft er meer werk aankomen? Welke invloed heeft de hoeveelheid werk op andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies?

De opdracht

Het COB heeft Arcadis opdracht gegeven om een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Het uit te voeren onderzoek geeft een stevige inhoudelijke verdieping aan de bestaande inventarisatie. Met het rapport kan per organisatie beleid en/of eigen strategische keuzes gemaakt worden, maar vooral wordt gestreefd naar een gezamenlijk uitgangspunt voor de sector.

De aanpak

Arcadis organiseert een workshop met een aantal stakeholders uit het COB-netwerk, belast met de voorbereiding van de diverse renovaties en een reviewcommissie. Doel van de workshop is om te reflecteren op de voorgestelde aanpak, de visie te toetsen, op de behoeften van stakeholders in te spelen en te luisteren naar ideeën over wat als wezenlijk wordt gezien voor een succesvol opdrachtresultaat.

Vervolgens wordt via een deskstudie en interviews een verdiepingsslag op de COB-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt doorgevraagd op de renovatiescope en hoeveel er bekend is over hoe de tunnel er civiel- en installatietechnisch aan toe is. Er wordt gezocht naar de overeenkomsten in de diverse tunnelopgaven. Ook wordt onderzocht welke knelpunten in de markt er te verwachten zijn (zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant) en de omvang van de hinder die op het netwerk te verwachten is. De deskstudie en de interviews leveren de contouren van een gemeenschappelijk en breed gedragen beeld van wat er op de beheerorganisatie afkomt.

Na afloop van de verdiepingsslag wordt een tweede workshop georganiseerd voor representanten van alle stakeholders en de reviewcommissie alvorens het eindproduct op te leveren. De ambitie is om met het eindproduct ook door te kunnen, in die zin dat er op basis van gewijzigde uitgangspunten (bijvoorbeeld in planningen, ombouw strategieën) ook weer nieuwe impactanalyses kunnen worden gedaan (marktcapaciteit, doorstroming en hinder).

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Concepteindrapport ter review.

Q4 2022
2

Concepteindrapportage voor acceptatie COB.

Q4 2022
3

Eindrapport gepubliceerd.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Startbijeenkomst met beoordelingsteam.

Alle deliverables

Workshop 1 met reflectie op plan van aanpak.

Alle deliverables

Plannen bespreken op COB-congress (20 juni 2022).

Alle deliverables

Interviews en bureaustudie.

Alle deliverables

Workshop 2 organiseren om resultaten te toetsen.

Alle deliverables